Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

za. 26 juni 2021

« Terug naar Nieuws

Op 1 juli treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg WBTR, in werking. Het doel van de nieuwe wet is om het bestuur en toezicht bij verenigingen, stichtingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen te verbeteren en de wettelijke regeling gelijk te trekken met de bv en nv. Hiervoor zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.

 

Toezichthoudend orgaan

Per 1 juli is er een wettelijke grondslag voor het instellen van een toezichthoudend orgaan zoals een Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht. Voorheen was het mogelijk dit in de statuten op te nemen, maar per 1 juli is hier een wettelijke grondslag voor. De statuten moeten de invoering wel toestaan. Wanneer dit niet het geval is, dienen de statuten eerst aangepast te worden. Invoering van een Raad van Commissarissen/ Raad van Toezicht is niet verplicht.

 

Taakvervulling

Het belang van de vereniging/stichting dient voorop te staan. Bestuurders en commissarissen dienen hun taak uit te voeren om het belang van de vereniging/stichting te dienen. Deze wijziging geldt automatisch en kan eventueel extra worden benadrukt in de statuten.

 

Tegenstrijdig belang

Een bestuurder/commissaris mag niet deelnemen aan de besluitvorming en het overleg indien hij/zij een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging/stichting. Wanneer in de statuten een afwijkende tegenstrijdige belangenregeling is opgenomen van de bovenstaande regel, dan geldt deze vanaf 1 juli niet meer. Het kan raadzaam zijn om deze afwijkende regel uit de statuten te halen.

 

Taken niet uitvoeren

Wanneer er sprake is van ontstentenis (bestuurder die niet in meer in functie is door bijvoorbeeld ontslag of overlijden) of belet (bestuurder kan tijdelijk niet besturen door schorsing of ziekte) van een bestuurder, dan moet in de statuten zijn opgenomen wie beslissingen mag nemen als het bestuur of de commissarissen het niet kunnen. Bij de eerstvolgende statutenwijziging dient dit in de statuten te worden opgenomen.

 

Beperking meervoudig stemrecht

Er wordt een stemrechtregeling ingevoerd waardoor het niet mogelijk is dat een bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan de overige bestuurders of commissarissen tezamen. Deze bepaling sluit aan bij het belang van de stichting/vereniging. Indien in de statuten is opgenomen die tegenstrijdig is met de nieuwe bepaling, dan geldt deze bepaling nog maximaal 5 jaar na invoering van de WBTR of tot de eerste statutenwijziging.

 

Aansprakelijkheid bij onbehoorlijke taakvervulling

Wanneer onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is voor het faillissement van een vereniging/stichting, dan kan de curator bestuurders en commissarissen aansprakelijk stellen voor het tekort in het faillissement. Bij onbehoorlijke taakvervulling kan gedacht worden aan het in gebreke blijven van het deponeren van de jaarrekening of het voeren van een niet deugdelijke administratie. Het is belangrijk om in de statuten duidelijke afspraken vast te leggen en taken goed te verdelen. Op deze manier kan het risico op aansprakelijkheid worden verminderd.

 

Ontslag bestuur stichting

De rechter krijgt verruimde mogelijkheden ten aanzien van het ontslag van een bestuurder of commissaris van een stichting.